Ortiva® Opti 480 SC

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: azoksistrobin (80 g/l) + hlorotalonil (400 g/l)

PRIMENA: Ortiva opti 480 SC je fungicid za suzbijanje plamenjače, crne pegavosti i plesnivosti lista paradajza, plamenjače krastavca, plamenjače i crne pegavosti crnog luka i pepelnice i crne pegavosti mrkve.
Ortiva opti 480 SC je lokalsistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem, koji se primenjuje u usevu paradajza za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans), crne pegavosti (Alternaria solani) i plesnivosti lista (Fulvia fulva), u usevu krastavca salatara za suzbijanje plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), u usevu crnog luka (za proizvodnju glavica) za suzbijanje plamenjače (Peronospora destructor) i crne pegavosti (Alternaria spp.), u usevu mrkve za suzbijanje pepelnice (Erysiphae heraclei) i crne pegavosti lista (Alternaria spp.), u količini 2-2,5 l/ha. Preporučuje se utrošak vode 300-1000 l/ha u usevu paradajza, 300-800 l/ha u usevu krastavca i 300-600 l/ha u usevu crnog luka i mrkve, preventivnim tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe i uz najviše 3 tretiranja tokom vegetacije, odnosno 2 u usevu mrkve u razmaku od 10-12 dana.

NAČIN DELOVANJA: Azoksistrobin ima jedinstvene osobine da deo materije nakon primene postepeno prodire u list štiteći biljno tkivo, dok ostatak ostaje na površini lista sprečavajući pojavu novih infekcija. Azoksistrobin ima visoku fungicidnu aktivnost i odličnu selektivnost za gajene biljke, lako prodire kroz ćelijske zidove fitopatogenih gljiva i ispoljava svoje delovanje. Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno delovanje.

PREPORUKA ZA PRIMENU: Ortiva opti 480 SC se primenjuje isključivo preventivno, pre nastanka infekcije, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti. Za određivanje momenta tretiranja pratiti preporuke prognozno-izveštajne službe. Broj tretiranja je ograničen na tri, uključujući i primenu drugih fungicida iz grupe strobilurina. Može se primenjivati u svim tipovima prskalica i atomizera. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA: 3 dana: paradajz i krastavac salatar, 14 dana: (crni luk za proizvodnju glavica i mrkva).

PAKOVANJE: 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!