Trgovina i distribucija

Karuzo

FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA mezotrion 75g/l +nikosulfuron 30g/l

PRIMENA:

-Karuzo je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova. Koristi se u usevu kukuruza , tretiranjem posle nicanja useva,kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faza 11-18 BBCH skale), širokolisni korovi u fazi 2-6 listova , a travni u fazi razvijena 2-4 lista.
-U količini primene od 0,7 l/ha ima dobro delovanje na sledeće korove:

Širokolisni korovi :

Amaranthus retroflexus (štir obični)
Amaranthus blitoides (štir bljutavi)
Chenopodium album (pepeljuga obična)
Chenopodium hybridum (pepljuga srcolisna)
Datura stramonium (tatula obična)
Sinapis arvensis (gorušica poljska)
Solanum nigrum (pomoćnica obična)

Uskolisni korovi :


Setaria verticilata (muhar lepljivi)
Sorghum halepense (divlji sirak iz semena)

-U količini primene od 1,3 l/ha dobro suzbija divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) i ambroziju (Ambrosia artemisifolia).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Mezotrion se absorbuje korenom, inhibira biosintezu karotenoida. Nikosulfuron se usvaja lišćem i korenom, inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetazu (ALS).

NAPOMENA:

-Utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2)
-Maksimalan broj tretiranja na istoj povrsini je jednom u toku godine –Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
-U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se može ponovo sejati kukuruz

KARENCA:


Ograničena vremenom primene - kukuruz

PAKOVANJE: 1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno proèitati uputstvo za primenu!