Trgovina i distribucija

Laudis

FORMULACIJA: uljna disperzija – OD

AKTIVNA MATERIJA: tembotrion 44 g/l. Preparat sadrži i protektant: izoksadifen-etil 22 g/l.

PRIMENA: Sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova .Koristi se u usevu kukuruza, u količini primene od 1,5-2 l/ha posle nicanja korova i kukuruza kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova (faza 12-20 BBCH skale).

SPEKTAR DELOVANJA

ŠIROKOLISNI KOROVI:

 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
 • štir (Amaranthus spp),
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia aremisiifolia),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • palamida njivska (Cirsium arvense),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • prilepača (Galium aparine),
 • mrtva kopriva (Lamium purpureum),
 • kamilica prava (Matricaria chamomilla),
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • običan dvornik (Polygonum persicaria),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum),
 • mišjakinja (Stellaria media),
 • čičak (Xanthium strumarium).

USKOLISNI KOROVI:
 • veliki muhar (Echinochloa crus-galli),
 • proso (Panicum spp),
 • muhar sivi (Setaria glauca),
 • sirak iz semena (Sorghum halepense)


MEHANIZAM DELOVANJA: Tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najvećim delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida.

Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke, i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira, i čitava biljka propada.

NAPOMENE:

 • Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l/100 m2).
 • Broj tretiranja u toku godine je jednom na istoj površini.
 • Može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonil urea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak
 • Pre upotrebe obavezno promućkati. Tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25 oC.
 • Zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen;
 • Laudis se može primeniti u različitim hibridima kukuruza šećerca i semenskog kukuruza;
 • Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se opet sejati kukuruz i sirak. Laudis ne ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi.

KARENCA: obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1l i 5l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!