Trgovina i distribucija

Skiff

FORMULACIJA: Koncentrovani rastvor (SL)


AKTIVNA MATERIJA: klopiralid 100 g/l


PRIMENA:

Skiff je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu:

- Kukuruza u količini primene od 0,6- 1 l/ha preparata (6-10 ml na 100 m2), tretiranjem kada je usev kukuruza u fazi 2-4 lista (1214 BBCH skale), a korovi 2-6 listova osim za palamidu (od faze rozete do 10-15 cm visine) i kamilicu (4-6 listova).

SPEKTAR DELOVANJA:


DOBRO SUZBIJA :


Jednogodišnji širokolisni korovi:

Anthemis arvensis (prstenak poljski)
Ambrosia artemisiifolia (ambrozija)
Bifora radians (smrduša obična)
Bilderdykia convolvulus (vijušac njivski)
Capsella bursa-pastoris (tarčužak obični)
Centaurea cyanus (različak njivski)
Datura stramonium (tatula obična)
Fumaria officinalis (dimnjača obična)
Helianthus annuus (samonikli suncokret)
Matricaria chamomilla (kamilica prava)
Melilothus officinalis (kokotac žuti)
Senecio vulgaris (žablja trava)
Solanum nigrum (pomoćnica obična)
Sonchus oleraceus (gorčika obična)
Xanthium strumarium (boca obična)

Višegodišnji širokolisni korovi:


Cirsium arvense (palamida njivska)

ZADOVOLJAVAJUĆE SUZBIJA:


Jednogodišnji širokolisni korovi:

Anthemis cotula (prstenak tritičasti)
Chenopodium hybridum (pepeljuga srcolisna)
Lamium purpureum (mrtva kopriva crvena)
Daucus carota (mrkva divlja)
Erigeron canadensis (hudoletnica kanadska)
Višegodišnji širokolisni korovi:

Sonchus asper (gorčika rapava)
Tusilago farfara (konjsko kopito)
Vicia cracca (grahorica ptičija)


NAPOMENA:


-Skiff se ne sme koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode.
-Utrošak vode200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
-Na tretiranim površinama u jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.
-Može se mešati sa preparatima na bazi 2,4 D, MCPA, mekopropa, dihlorpropa, fluroksipira, triklopira, bromoksinila.
-Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.
-Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.


KARENCA: Obezbeđeno vremenom primene (OVP) u usevu kukuruza.


PAKOVANJE: 1 l


PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!