Trgovina i distribucija

ADENGO®

PROIZVOĐAČ: Bayer CropScience

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:  izoksaflutol 225 g/l + tienkarbazon-metil 90 g/l 

                                      Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l

PRIMENA: Koristi se u usevu kukuruza u količini primene od 0,4 - 0,45 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha.

Vreme primene je posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze 3 lista (faza 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi 1-3 lista.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:  ADENGO® uspešno suzbija više od 85 različitih vrsta travnih i širokolisnih korova, uključujući i najčešće korove u usevu kukuruza:

  • Uskolisni korovi: divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), proso korovsko – veliki muhar (Echinochloa crus-galli);
  • Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), boca obična (Xanthium strumarium), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), lipica teofrastova (Abuthilon theophrasti), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), njivski vijušac (Polygonum convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), tatula obična (Datura stramonium), štir obični (Amaranthus retroflexus);

 

MEHANIZAM DELOVANJA: ADENGO® sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju aktivnu materiju i listom i korenom. Izoksaflutol dovodi do sprečavanja sinteze karotenoida što se ispoljava karakterističnim simptomom promene boje lista iz zelene u belu, uz postepeno uvenuće. Tienkarbazon – metil pripada grupi tzv. ALS inhibitora. Odmah po usvajanju, tienkarbazon-metil se sprovodnim sudovima prenosi do tačaka porasta gde sprečava stvaranje enzima (ALS), koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru. Ciprosulfamid, kao protektant, podstiče metabolizam kukuruza i deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom, a zahvaljujući delovanju ciprosulfamida, ADENGO® se odlikuje izuzetnom selektivnošću.

NAPOMENE: Ne sme se primenjivati ukoliko je usev pod stresom (oštećen mrazom, sušom, visokim
temperaturama ili štetnim organizmima).
Mešanje sa ostalim pesticidima:
ADENGO® se može mešati sa različitim tečnim đubrivima, ali samo ukoliko se primenjuje u periodu posle setve, a pre nicanja useva. Može se mešati sa drugim herbicidima, osim sa ES formulacijama
u periodu posle nicanja kukuruza. Ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba ovog herbicida.
Plodored:
Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz.

Četiri meseca od primene preparata, posle dubokog oranja, mogu se sejati ozima pšenica i uljana repica.

Nema ograničenja u plodoredu kada su u pitanju jari usevi.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 200ml, 1L, 5L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!