BIATHLON 4D

PROIZVOĐAČ: BASF

FORMULACIJA: Vododisperzne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA: tritosulfuron 714 g/kg + florasulam 54 g/kg

PRIMENA: Biathlon® 4D se primenjuje folijarno u usevima ozime pšenice i ozimog ječma za suzbijanje najšireg spektra korova. U usevima ozime pšenice se primenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova kada je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova. Količina primene je: 40- 0g/ha; U usevima ozimog ječma se primenjuje za suzbijanje širokolisnih korova kada je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara, a korovi u fazi 2-6 listova.
Količina primene je: 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha. 

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA: Efikasno suzbija sledeće korovske vrste: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursapastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), sitna ilja (Geranium dissectum), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), čestoslavica persijska (Veronica persica), poljska ljubičica (Viola arvensis), palamida (Cirsium arvense), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), bulka obična (Papaver rhoeas). 

MEHANIZAM DELOVANJABiathlon® 4D je selektivni herbicid koji sadrži dve aktivne supstance: tritosulfuron i florasulam. Tritosulfuron inhibira sintezu aminokiselina, a florasulam koji se apsorbuje korenom i izdancima je inhibitor acetolaktat sinteze (ALS).

NAPOMENE:

Mešanje sa ostalim pesticidima

Biathlon® 4D ima veliku mogućnost mešanja sa fungicidima, posebno iz grupe triazola, sa herbicidima za suzbijanje uskolisnih korova u pšenici (divlji ovas), sa insekticidima iz grupe sintetskih piretroida, sa regulatorima rasta i sa tečnim đubrivima.

Plodored:

Ne ograničava plodored. Brzo se razgrađuje u zemljištu i ne šteti narednim usevima u plodoredu čak ni u slučaju redukovane obrade zemljišta.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE100g i 500g

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!