Trgovina i distribucija

BOXER

PROIZVOĐAČ: Sharda Cropchem

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA: kletodim 240 g/l

PRIMENA: Boxer je selektivni sistemični herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih
travnih korovskih vrsta u usevu šećerne repe i suncokreta.
Primenjuje se u količini od 0,4, 0,6 i 1 l/ha (4, 6 i 10ml na 100 m²) posle nicanja useva i korova, kada su korovi u fazi 2-5 listova, a usev šećerne repe u fazi 2-6 listova (12-16 BBCH skale), odnosno usev suncokreta u fazi 3-5 listova (12-14 BBCH skale).
Boxer se primenjuje folijarno, prskanjem ili orošavanjem sa zemlje.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l/100m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA: 

U količini primene od 0,4l/ha (4ml/100m²):

  • Dobro suzbija jednogodišnje korove kao što su: obična svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena;
  • Zadovoljavajuće suzbija korov kao što je: pirevina obična (Agropyrum repens);
  • Slabo suzbija korove kao što su: zubača obična (Cynodon dactylon) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma.

 

U količini primene od 0,6 l/ha (6ml/100m²):

  • Dobro suzbija jednogodišnje korove kao što su: obična svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena;
  • Zadovoljavajuće suzbija višegodišnje korove kao što su: pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma.

 

U količini primene od 1 l/ha (10ml/100m²):

  • Dobro suzbija jednogodišnje korove kao što su: obična svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena;
  • Dobro suzbija višegodišnje korove kao što su: pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma.

MEHANIZAM DELOVANJA: Boxer je herbicid iz grupe cikloheksanonа. Apsorbuje se preko lista i translocira u korenov sistem i druge delove biljke. Inhibitor je sinteze masnih kiselina preko inhibicije CoA karboksilaze (ACC-aze).

NAPOMENE: Niže količine sredstva primenjuju se na korove u ranijim fazama rasta. Najbolji rezultati postižu se primenom na korove u aktivnom rastu. Za efikasnije suzbijanje višegodišnjih korova preporučujese međuredna obrada i usitnjavanje rizoma. Može doći do smanjivanja efikasnosti sredstva u nepovoljnim uslovima (suša, niske temperature).
Mešanje sa ostalim pesticidima:
Ne meša se sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova, može se mešati sa fungicidima i insekticidima.
Pre mešanja sa drugim pesticidima, posebno različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.
Plodored:
U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama odmah se mogu sejati širokolisni usevi, a 30 dana nakon tretiranja mogu se sejati uskolisne gajene biljke. U normalnom plodoredu posle primene mogu se sejati svi usevi bez ograničenja.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!