CORNISTO PRO

PROIZVOĐAČ: Jiangsu Flag, China

FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA: mezotrion 75 g/l + nikosulfuron 30 g/l

PRIMENACORNISTO PRO® je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza. CORNISTO PRO® se koristi u količini primene od 1,3 l/ha (13 ml na 100 m²), tretiranjem posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova (faza 11- 18 BBCH skale), a kada se jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu, u fazi 2-6 listova, odnosno kada su travni korovi visine 15- 20 cm. Preparat se primenjuje sa zemlje prskanjem pomoću leđnih i traktorskih prskalica.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat je ispoljio dobru efikasnost u odnosu na sledeće korovske vrste: lipica teofrastova (Abutilion theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), boca obična (Xanthium strumarium);

Preparat je ispoljio zadovoljavajuću efikasnost u odnosu na sledeće korovske vrste: Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), palamida njivska (Cirsium arvensis), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) i dvornik ptičji (Polygonum aviculare).

Preparat je ispoljio slabu efikasnost u odnosu na korovsku vrstu: poponac njivski (Convulvulus arvensis).

MEHANIZAM DELOVANJA:

  • Mezotrion se apsorbuje korenom, inhibira biosintezu karotenoida. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F2;
  • Nikosulfuron se usvaja lišćem i korenom, inhibira acetolaktat sintetazu (ALS). Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

NAPOMENEU slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz. Organofosforni insekticidi ne smeju koristiti sedam dana pre kao ni četiri dana posle primene ovog sredstva za zaštitu bilja.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!