GOLTIX GOLD

PROIZVOĐAČ: Adama

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: metamitron 700 g/l

PRIMENA: Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid. Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu šećerne repe. Primenjuje se u kombinaciji sa herbicidom Powertwin®:

Dvokratno: Prvo tretiranje treba izvršiti posle nicanja useva, kada je šećerne repa u fazi 2 razvijena lista, a većina korova u fazi 2 do 4 razvijena lista u količini: Goltix® Gold 2 l/ ha + Powertwin® 2 l/ha; Drugo tretiranje izvršiti 15 dana posle prvog tretiranja, kada je većina korova u fazi 2 razvijena lista u količini: Goltix® Gold 2 l/ha + Powertwin® 2 l/ha;

Trokratno u količini: 1+1,5 +1,5 l/ha ili 1+1+2 l/ha u zavisnosti od zakorovljenosti tretirane parcele;

Prvo tretiranje početi posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledona, a većina korova u fazi kotiledona do prva dva lista u kombinaciji sa herbicidom Powertwin®: Goltix® Gold + Powertwin® 1 l/ha;

Drugo i treće tretiranje obaviti u razmaku 7 do 10 dana, kada krene novi talas korova: Goltix® Gold Powertwin® 1-1,5 l/ha;

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4l na 100m²).

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Goltix® Gold je efikasan u suzbijanju sledećih korovskih vrta: teofrastova lipica (Abutilon teofrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), muhar veliki (Echinochloa crus-galii), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense).

NAPOMENE: Optimalna temperatura za tretiranje je 18-22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). Nakon 4 sata kiša ga ne spira. Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima (>5% humusa). Ne primenjivati više od 5 l/ha preparata godišnje. Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja može se ponovo sejati samo šećerna repa i cvekla. Na parcelama gde je veliki pritisak pepeljuge, lobode ili kamilice kao i u sušnim uslovima koristiti maksimalne doze preparata. Može se kombinovati i sa drugim herbicidima koji se primenjuju u šećernoj repi (triflusulfuron-metil, klopiralid...).

Goltix® Gold deluje i preko zemljišta, gde ima izvesno rezidualno delovanje, ali nova formulacija ima još izraženije delovanje preko lista korova, pa je celishodno da se primenjuje samo posle nicanja korova. Najefikasniji je na korove koji su tek ponikli do faze 2 lista.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene

PAKOVANJE: 1 L, 5 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!