IMAZOFIL 40 SL

PROIZVOĐAČ: JSAL

FORMULACIJA: Koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA: imazamoks 40 g/l

PRIMENA: IMAZOFIL 40 SL je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid kontaktne i rezidualne aktivnosti, koji suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i neke uskolisne korove u usevu soje i suncokreta (samo hibridi tolerantni na imidazolinone). 

 • U usevu soje primenjuje se od druge do treće troliske ( faze 11-12 BBCH skale), količina primene je: 1-1,2l/ha (10-12 ml u 19 l vode);
 • U usevu suncokreta se primenjuje jednokratno ili dvokratno;

Jednokratno: kada se razvije drugi par listova (BBCH 12-18);

Dvokratno:

 • prva primena kada je suncokret u fazi do tri para razvijenih listova u količini od 0,8 l/ha;
 • druga primena 7-10 dana posle prve u količini od 0,4 l/ha.

Vreme primene u odnosu na korove je od klijanja do razvoja šestog lista. Najbolja efikasnost je kada su korovi u fazi razvoja do četvrtog lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku vegetacije.

SPEKTAR DELOVANJA: Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, kao i nekih uskolisnih korova.

Dobro suzbija:

 • U količini 1 l/ha: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), sirak divlji iz smena (Sorghum halepense);
 • U količini 1.2 l/ha: širokolisni korovi kao što su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), slačica (Brassica nigra), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), svračica obična (Digitaria sanguinalis), (Kicxia spuria), buzdija (Myagrum perfoliatum), tušt (Portulaca oleracea), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria glauca), boca obična (Xanthium strumarium). Širokolisni korovi kao što su: vidovčica (Anaglilis arvensis);
 • Dvokratno u količini 0.8 +0.4 l/ha: Iste korovske vrste kao i kod jednokratne primene.

Zadovoljavajuće suzbija:

 • U količini 1 lha: širokolisni korovi kao što su: pepeljuga obična (Chenopodium album);
 • U količini 1,2l/ha: širokolisni korov kao što je: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac obični (Convolvulus arvensis), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum). Uskolisni korov kao što je: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
 • Dvokratno u količini 0.8+0.4 l/ha: širokolisne korove kao što su palamida njivska (Cirsium arvense), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).

Slabo suzbija:

 • U količini 1 l/ha: širokolisni korov kao što je lubenicarka njivska (Hibiscus trionum), uskolisni korovi, kao što je sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
 • U količini 1.2l/ha: uskolisni korovi kao što su pirevina obična (Agropyrum repens), stričak (Cardus acanthoides), grkuša (Picris hieracioides);
 • Dvokratno u količini 0.8+0.4l/ha: uskolisni korovi, kao što su pirevina obična (Agropyrum repens), stričak (Cardus acanthoides), grkuša (Picris hieracioides), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).

NAPOMENE: U stresnim uslovima može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu što se ne odražava na razvoj i prinos useva. Sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive biljke, a naročito na lisnato povrće i šećernu repu. Može biti fitotoksičan ako se primeni u kombinaciji sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

KARENCA: 

Soja- 35 dana;

Suncokret- obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!