Trgovina i distribucija

Karuzo

PROIZVOĐAČ: Chemical Agrosava

FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA: Mezotrion 75g/l + nikosulfuron 30g/l

PRIMENA: Karuzo je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova. Koristi se u usevu kukuruza, tretiranjem posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faza 11-18 BBCH skale), a širokolisni korovi u fazi 2-6 listova i travni u fazi razvijena 2-4 lista u količini primene od 1,3 l/ha. U količini primene od 1,3 l/ha dobro suzbija divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) i ambroziju (Ambrosia artemisiifolia).

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Karuzo je efikasan u suzbijanju:

  • širokolisnih korova: štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum);
  • uskolisnih korova: muhar lepljivi (Setaria verticillata), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovo je herbicid na bazi dve aktivne materije, koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja. Mezotrion je aktivna materija koja pripada triketonima. Deluje na biosintezu karotenoida, tako što inhibira enzim koji učestvuje u biosintezi plastohinona, koji je jedan od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Nikosulfuron sa druge strane pripada sulfonilureama i dovodi do inhhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS) koji je ključni enzim u biosintezi aminokiselina, što ima za posledicu zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. 

NAPOMENE: Preparat se primenjuje uz trošak vode od 200-400 l/ha (2-4 L / 100 m2). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama se može ponovo sejati kukuruz.

KARENCA: U kukuruzu obezbeđena vremenom primene (OVP).

PAKOVANJE: 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!