Trgovina i distribucija

LAUDIS

PROIZVOĐAČ: Bayer CropScience

FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA: Tembotrion 44 g/l + izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)

PRIMENA: Sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Koristi se u usevu kukuruza, u količini primene od 1,5-2 l/ha posle nicanja korova i kukuruza kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova (faza 12-18 BBCH skale).

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Laudis je efikasan u suzbijanju:

  • širokolisnih korova: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus spp), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), tatula obična (Datura stramonium), prilepača (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), običan dvornik (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čičak (Xanthium strumarium)
  • uskolisnih korova: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), proso (Panicum spp), muhar sivi (Setaria glauca), sirak iz semena (Sorghum halepense).

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Deluje na biosintezu karotenoida, tako što inhibira enzim koji učestvuje u biosintezi plastohinona, koji je jedan od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najvećim delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira i čitava biljka propada.

NAPOMENE: Preparat se primenjuje uz utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 L/100 m2). Može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonilurea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak.

Pre upotrebe obavezno promućkati. Tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C. Zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen.

Laudis se može primeniti u različitim hibridima kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se opet sejati kukuruz i sirak.

Laudis ne ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi. Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom na istoj površini.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 L i 5 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!