Trgovina i distribucija

LISTEGO

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Suspoemulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA: imazamoks 40 g/l

PRIMENA: LISTEGO® je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u Clearfield® hibridima suncokreta, odnosno hibridima suncokreta koji su tolerantni na imidazolinone.

  • Količina primene je 1-1,25 l/ha.

Ako se suzbija volovod (Orobanche spp.) preparat se primenjuje od drugog do trećeg para listova, ako se ne suzbija volovod najpovoljnije vreme primene je od nicanja do pet listova suncokreta.

SPEKTAR DELOVANJA: Efikasan je u suzbijanju:

  • Širokolisnih korova: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tatula obična (Datura stramonium), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium), volovod (Orobanche spp.);
  • Travnih (uskolisnih) korova: muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

NAPOMENE: U stresnim uslovima LISTEGO® može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost koja se manifestuje u vidu prolazne hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu, ali bez uticaja na dalji razvoj i prinos suncokreta. Prilikom primene treba spečiti zanošenje preparata na susedne useve, posebno na lisnato povrće i šećernu repu.
Ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, ni pri temperaturama ispod 10°C.
Mešanje sa ostalim pesticidima:
Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Ne sme se mešati sa folijarnim đubrivima.
Plodored:
Bez ograničenja se mogu sejati soja, pasulj, grašak i Clearfield® suncokret. Četiri meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan.
Devet meseci nakon primene mogu se sejati kukuruz, pamuk, krompir i pirinač, a dvanaest meseci nakon primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa.

KARENCA: 

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!