Lumax 537.5 SE

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Suspo-emulzija (SE)

AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor 375 g/l + terbutilazin 125 g/l + mezotrion 37,5 g/l 

PRIMENA: Lumax 537.5 SE je selektivni herbicid koji suzbija sve vrste jednogodišnjih travnih i širokolisnih kao i većinu višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. Primenjuje se:

  • posle setve a pre nicanja (PRE-EM) u količini od 3,5-4,0 l/ha ili
  • neposredno posle nicanja kukuruza (rani POST-EM) do faze korova od 2 lista u količini od 3,0-3,5 l/ha.

Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha tj. 30 do 35 ml preparata u 2 do 4 L vode na 100 m².

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Lumax 537.5 SE je efikasan u suzbijanju:

  • širokolisnih korova: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), gorčika obična (Sonchus oleraceus), boca obična (Xanthium strumarium);

 

  • uskolisnih korova: muhar veliki (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense).

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovaj herbicid predstavlja smešu tri aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama sa različitim mehanizmima delovanja. S-metolahlor pripada hloracetamidima. On inhibira ćelijsku deobu, kao i procese sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Biljka ga usvaja hipokotilom. Terbutilazin pripada grupi triazina i deluje na proces fotosinteze tako što inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Usvaja se predominantno korenom. Mezotrion je aktivna materija koja pripada triketonima. Deluje na biosintezu karotenoida, tako što inhibira enzim koji učestvuje u biosintezi plastohinona, koji je jedan od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida.

NAPOMENE: Poseduje izraženu perzistentnost, te je jedna primena najčešće dovoljna za dugotrajno suzbijanje skoro svih vrsta korova.

Fleksibilan u odnosu na vreme primene i fenofazu razvoja kukuruza. Selektivan za sve hibride, linije, vrste i tipove kukuruza.

Ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima sa <1% humusa, kraškim poljima i zemljištima čija je vrednost pH < 5,5. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama sme se sejati samo kukuruz bez dodatnog tretiranja herbicidima.

U jesen iste godine na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Preparat se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene (OVP).

PAKOVANJE: 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!