MILAGRO PLUS

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA: dikamba 220 g/l + nikosulfuron 50 g/l

PRIMENA: Milagro® Plus je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Primenjuje se:

  • Jednokratno - nakon nicanja kada je kukuruz u fazi od 2-6 listova u količini: 0,8-1,2 l/ha;
  • Dvokratno - prvo tretiranje se obavlja kada je kukuruz u fazi 2-4 listova, a drugo 5-10 dana nakon prvog u količini: 0,6 + 0,6 l/ha ili 0,8 l/ha + 0,4 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA:

Efikasan je u suzbijanju:

  • Širokolisnih korova: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), divlji suncokret (Helianthus annus), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum);
  • Travnih (uskolisnih) korova: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crus-galli).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Milagro® Plus predstavlja rešenje koje omogućava da jednim prohodom suzbijemo uskolisne i širokolisne korove u usevu kukuruza. Sastoji se iz dve aktivne materije (dikamba i nikosulfuron) različitog mehanizma i spektra delovanja.

Dikamba je dugo godina unazad korišćen i dokazan herbicid izrazito translokacionog delovanja, koji suzbija širok spektar širokolisnih korova. Apsorbuje se preko listova i translocira kroz celu biljku.
Nikosulfuron deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta korovskih biljaka. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid koji se usvaja preko lista i korena. U biljci se kreće ksilemom i floemom, nakuplja se u meristemskim tkivama u kojima ispoljava svoje delovanje.

NAPOMENE: 

S obzirom da je reč o OD formulaciji, Milagro® Plus karakteriše manje zanošenje prilikom tretiranja, bolje pokrivanje lisne površine, bolje prijanjanje i teže spiranje ukoliko dođe do kiše nakon tretmana. Organofosfatni insekticidi se ne smeju koristiti 7 dana pre i 4 dana posle primene sredstva, da ne bi došlo do smanjenja njegove selektivnosti prema kukuruzu.

Plodored:
U jesen iste godine posle dubokog oranja mogu se sejati ozima strna žita i uljana repica. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, jara strna žita i jara uljana repica.

KARENCA: 

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!