MONSOON ACTIVE

PROIZVOĐAČ: Bayer CropScience

FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA: foramsulfuron 30 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l
Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 15 g/l 

PRIMENA: Koristi se u usevu kukuruza u količini primene 1,5-1,8 l/ha što zavisi od prisutnih korova. Tako, pri velikoj zakorovljenosti rizomskim sirkom preporučuje se maksimalna količina primene (1,8 l/ha). Vreme primene je kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH skale), a u odnosu na korove kada su širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a uskolisni do faze ranog bokorenja. Optimalno vreme za suzbijanje rizomskog sirka je kada rizomski sirak dostigne 20-25 cm visine.

Utrošak vode je od 150 do 400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom ili dva puta kod primene podeljene doze u razmaku od 7 do 10 dana (split aplikacija). U tom slučaju kod svake aplikacije primeniti dozu od 0,75 do 1 l/ha.

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

SPEKTAR DELOVANJA: 

 • Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), boca obična (Xanthium strumarium), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media), palamida njivska (Cirsium arvense), pepeljuga baštenska (Chenopodium polyspermum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), poponac (Convolvulus arvensis), suncokret samonikli (Helianthus annuus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), tatula obična (Datura stramonium), čistac jednogodišnji (Stachys annua), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus);
 • Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca), pirevina (Agropyron repens), proso korovsko (Echinochloa crus-galli).

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Obe aktivne materije, i foramsulfuron i tienkarbazon-metil, pripadaju grupi ALS inhibitora i poseduju isti mehanizam delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju foramsulfuron najvećim delom preko lista, dok tienkarbazon-metil ima dvostruki način usvajanja – pored lista i korenom korova. Krećući se po usvajanju i ksilemom i floemom, dospevaju do tačaka porasta gde sprečavaju stvaranje enzima acetolatat sintetaze (ALS) koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru. Ciprosulfamid, kao protektant, deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom i pokazuje potpunu sistemičnost.

NAPOMENE: 

 • pre upotrebe preparata MONSOON® ACTIVE pakovanje obavezno promućkati;
 • tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu (bez vetra) i na temperaturama nižim od 25°C;
 • u slučaju očekivanih velikih temperaturnih kolebanja odložiti tretman do stabilizacije vremenskih uslova;
 • sprečiti zanošenje preparata na susedne useve i zasade; 

Mešanje sa ostalim pesticidima:

 • Ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata MONSOON® ACTIVE.

Plodored:

 • Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz, pri tome, neophodno je izvršiti obradu zemljišta na dubinu od 10 cm;
 • Nakon isteka 3 meseca uz prethodno duboko oranje, moguće je sejati lucerku ili slačicu;
 • U jesen iste godine, moguća je setva strnih žita, a na proleće naredne godine, pored jarih strnina i suncokreta, moguća je setva šećerne repe, kukuruza, soje, graška, krompira;
 • Setvi treba da prethodi obrada zemljišta na minimum 10 cm dubine

KARENCA: obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 L i 5L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!