Trgovina i distribucija

NIOGAN

PROIZVOĐAČ: Bayer CropScience

FORMULACIJA: Koncentrovana uljna suspenzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA: nikosulfuron 40 g/l

PRIMENA: Nicogan® je selektivni sistemični herbicid, primenjuje se u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Jednokratna primena: tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova, a korovi u fazi razvijenih 2-6 listova, u količini 1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova ili u količini 1,25 l/ha za suzbijanje višegodišnje uskolisne korovske vrste divljeg sirka (Sorghum halepense) iz rizoma, tretiranjem kada je sirak visine 15-20 cm;

Dvokratna primena: prvo tretiranje obaviti u količini 0,5 l ha, kada su jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 razvijeni listova, a divlji sirak tek iznikao. Drugo tretiranje obaviti kada su se jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm u količini 0,75 l/ha.

Može da se primenjuje u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac). Bezbedno se može primenjivati do faze 8 listova kukruza.
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4l l/m²)
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine u jednokratnoj ili dvokratnoj primeni.

SPEKTAR DELOVANJA: 

Efikasno suzbija korovske vrste: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), ladolež divlji (Calystegia sepium), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), tatula obična (Datura stramonium), proso korovsko (Echinochloa cruss-galli), suncokret samonikli (Helianthus annus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik veliki (Polygonium lapathifolium), dvornik obični (Polygonium persicaria), muhar sivi (Setaria glauca), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), poljska gorčika (Sonchus arvensis), divlji sirak (Sorghum halepense), jednogodišnji čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium).

NAPOMENE: 

Korovi poput zubače i pirevine se vrlo teško suzbijaju hemijskim putem, pa će i pune doze preparata dati samo delimičan efekat. Rizomski divlji sirak ako je prerastao fazu 5 listova i što je bliži metličenju to je manje osetljiv na herbicide iz ove grupe. Takođe što je duži rizomski splet to je veća verovatnoća regeneracije. Jednogodišnji travnati korovi, što su mlađi to su osetljiviji, kada formiraju više od 3 prava lista takođe im se povećava otpornost.
Ako su korovi pod stresom od suše, visokih temperature slabije će da usvajaju herbicide, a ovi će biti manje efikasni. Preparat sadrži okvašivač i ne treba mu posebno dodavati drugi. Dobro se meša sa drugim uobičajenim herbicidima koji se primenjuju u kukuruzu.

KARENCA: obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 L 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!