Reglone Forte

PROIZVOĐAČ: Syngenta

FORMULACIJA: Koncentrat za rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA: Dikvat 150 g/L

PRIMENA: Preparat Reglone Forte se primenjuje kao:

 1. Totalni zemljišni herbicid u usevima:
 • krompira, u količini 3 l/ha (30 ml / 100 m²). Tretiranje se vrši posle sadnje a pre nicanja useva krompira kada su korovi u fazi klijanja i nicanja;

Spektar delovanja:

Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje uskolisne (travne) korove kao što su: svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) i jednogodišnje širokolisne korove kao što je: tatula obična (Datura stramonium).

Slabije suzbija višegodišnjue uskolisne (travne) korove kao što su: zubača obična (Cynodon dactilon), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).

 • Lucerke u količini od 5 l/ha (50 ml / 100 m²), lokalnim tretiranjem zemljišta u pokošenim žarištima.

Spektar delovanja: vilina kosica (Cuscuta spp).

Utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 L na 100 m²) za tretiranje sa zemlje.

 1. Herbicid za desikaciju (isušivanje i uništavanje nadzemne biljne mase) u usevima:
 • krompira, merkantilnog i semenskog, u količini 4-5 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode, odnosno 40-50 ml u 3-6 L vode na 100 m², tretiranjem u vreme tehnološke zrelosti useva;
 • soje, suncokreta, u vreme tehnološke zrelosti useva, u količini 2,5-3,5 l/ha, uz 300-600 l/ha vode odnosno 25-35 ml u 3-6 L vode na 100 m² kada se tretira sa zemlje, i uz 50-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;
 • uljane repice, u vreme biološke zrelosti u količini 2-3 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode odnosno 20-30 ml u 3-6 L vode na 100 m² kada se tretira sa zemlje i uz 60-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;
 • semenske lucerke, u količini 5-6 l/ha uz upotrebu 300-600 l/ha vode, odnosno 40-60 ml u 3-6 L na 100 m², tretiranjem u vreme biološke zrelosti useva.

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Neselektivni, totalni, kontaktni herbicid, pripada grupi dipiridina. Deluje na proces fotosinteze kao inhibitor fotosistema I. Indukuje stvaranje superoksida koji oštećuju ćelijske membrane i citoplazmu.

NAPOMENE: Vreme desikacije se određuje na osnovu različitih parametara, npr:

 • desikacija uljane repice određuje se na osnovu boje i zrelosti mahuna;
 • desikacija krompira se obavlja u vreme tehnološke zrelosti krtola, kada su one dostigle svoju punu veličinu tipičnu za sortu, kada se uočavaju prvi znaci prirodnog sušenja nadzemne mase i kada je do vađenja krtola ostalo 10-12 dana;
 • desikacija suncokreta obavlja se u vreme tehnološke zrelosti useva. Glavni faktor koji određuje vreme desikacije suncokreta je vlaga semena, koja treba da bude oko 30%.

Reglone Forte se može primenjivati iz vazduhoplova za desikaciju useva soje i suncokreta, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od voda i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje.

KARENCA: Radna karenca je 3 dana. Najmanje 28 dana od tretiranja zabraniti pristup stoci, odnosno ispašu na tretiranim površinama, kao i korišćenje tretiranog useva lucerke za ishranu stoke.

Kao herbicid – Za krompir i lucerku obezbeđena vremenom primene (OVP).

Kao desikant – 10 dana za krompir, a obezbeđena vremenom primene (OVP) za suncokret, uljanu repicu, soju i semensku lucerku.

PAKOVANJE: 1 L i 5 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!