AKCIJA SELSEM SOJA I SETVA JE TVOJA

AKCIJA SELSEM SOJA I SETVA JE TVOJA

Usled vanrednog stanja proglašenog u Republici Srbiji zbog pandemije Covid-19, organizatori akcije „Selsem soja i setva je tvoja“ , kompanija DELTA AGRAR je u saradnji sa kompanijom LUKOIL SRBIJA, izmenila uslove učešća u akciji tako što je dala više mogućnosti za dostavljanje dokumentacije učesnicima akcije i produžila vreme trajanja akcije, o čemu detaljnije možete pročitati u nastavku:

 

Uslov za učešće u akciji

U akciji mogu da učestvuju sva fizička lica koja su ispunila sledeće uslove:

 

  • Izvršila kod prodavca - pravnog lica ili preduzetnika, registrovanog kod nadležnog orana Republike Srbije, kupovinu minimum 100 kg Selsem semenske soje i to sorti Maestral, Pasat, Beta, Pelikan, Volođa, Dana, Panonka, Dukat, Galeb, Gorštak, koja na svojoj ambalaži ima označen rok važenja 30.06.2020. godine, bez značaja u kom periodu je kupovina izvršena.

 

  • Zaključno sa 15.05.2020. dostavila poštom na adresu „DELTA AGRAR“ d.o.o. Autoput za Zagreb 35, 11070 Novi Beograd ili skenirano elektronskom poštom na e-mail adresu: selsemsoja@deltaagrar.rs  ili u zatvorenoj koverti predala prodavcu na mestu prodaje Selsem semenske soje, sledeću dokumentaciju: uredno popunjenu i potpisanu pristupnicu, dokaze o kupovini Selsem soje obuhvaćene akcijom – original ili fotokopiju fiskalnog računa ili uredno potpisana i pečatom prodavca overena otpremnica izdata od tačke prodaje, na kojoj je čitko ispisano i naznačeno prometovano seme koje predstavlja predmet akcije, kao i atest sa vreće Selsem semenske soje, na kojoj se vidi rok važenja.

 

Uslov za dobijanje LUKOIL – DELTA AGRAR kartice

Kupovinom minimum 100 kg Selsem semenske soje fizičko lice dobija LUKOIL – DELTA AGRAR karticu. Na svakih kupljenih 100 kg soje na kartici se dobija iznos koji je jednak vrednosti 3 litra Evrodizel goriva po preovladavajućoj maloprodajnoj ceni, koja će važiti na LUKOIL benzinskim stanicama na dan 15.05.2020. godine.

 

Ukupna količina soje, koju učesnik može da prijavi u toku trajanja akcije, iznosi 10.000 kilograma.

 

Gde i kada se dobija?

Učesnici će biti obavešteni najkasnije do 31.07.2020. o tome da li su ispunili sve tražene uslove i ostvarili pravo na nagradu. Svim učesnicima koji su ostvarili pravo na nagradu, kartica LUKOIL – DELTA AGRAR će biti poslata preporučenom pošiljkom na adresu koju su označili u pristupnici.

 

Šta kartica obezbeđuje i do kada se koristi?

Navedeni iznos na LUKOIL – DELTA AGRAR kartici se mora iskoristiti za besplatno preuzimanje goriva ili proizvoda iz dopunskog asortimana na benzinskim stanicama LUKOIL SRBIJA najkasnije do 31.10.2020. godine. Posle naznačenog datuma kartica se više ne može koristiti za kupovinu bez obzira da li je učesnik u celosti iskoristio iznos na kartici.

 

↓ PREČIŠĆEN TEKST PRAVILA I USLOVA AKCIJE

↓ IZMENE I DOPUNE PRAVILA I USLOVA AKCIJE

↓ PRAVILA AKCIJE 

↓PRISTUPNICA/PRIJAVA