Amistar Extra 280 SC

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: azoksistrobin (200 g/l) + ciprokonazol (80g/l)

PRIMENA: Amistar Extra 280 SC je fungicid za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i klasa, pepelnice, rđe i fuzariozne paleži klasa na strnim žitima, pegavosti lista šećerne repe, sive i bele truleži, sivomrke pegavosti suncokreta.
Amistar Extra 280 SC je protektivni, kurativni i eradikativni fungicid koji se primenjuje u usevu:

  • pšenice, za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), rđe (Puccinia spp.) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja i sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Takođe, smanjuje pojavu paleži klasa (Fusarium spp.), primenom na kraju klasanja i početkom cvetanja (faza 59-61 BBCH skale) ili kada se steknu uslovi za pojavu i širenje oboljenja. Količina primene je 0,5-0,75 l/ha (5-7 ml na 100 m2) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
  • ječma, za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja i mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Količina primene je 0,5-0,75 l/ha (5-7 ml na 100 m2) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
  • šećerne repe, za suzbijanje pegavosti lista (Cercospora beticola), pri pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Količina primene u šećernoj repi je 0,6-0,75 l/ha (6-7,5 ml na 100 m2) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
  • suncokreta, za suzbijanje sive truleži (B. cinerea), bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), sivomrke pegavosti suncokreta (Diaporthe helianthi), u količini 0,8-1 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Ovo sredstvo treba primeniti preventivno, od početka butonizacije, a najkasnije do faze cvetanja suncokreta.


NAČIN DELOVANJA:
Primenom preparata Amistar Extra 280 SC povećava se i efikasnost usvajanja vode kroz biljku povećanjem asimilacije ugljen dioksida, a na taj način se smanjuje transpiracija što za rezultat ima produženje vegatacije i povećanje prinosa. Specifičan način delovanja inhibira klijanje spora i uništava gljivu pre nego što nanese štetu lisnoj masi useva. Na ovaj način se vrši očuvanje prinosa. Pored ovoga, Amistar Extra 280 SC poboljšava kvalitet zrna ječma,koji je posebno potreban za industriju slada i piva. Primena preparata Amistar Extra 280 SC, pored sprečavanja pojave bolesti, povećava hektolitarsku težinu pšeničnog zrna, što je od posebnog značaja za mlinarsku industriju. Otporan je na spiranje sa lista, jer ima ugrađen okvašivač.

PREPORUKE ZA PRIMENU: Maksimalan broj tretiranja, na istoj površini, je dva puta u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno uz poštovanje sledećih uslova: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda); brzna vetra ne sme da bude veća od 2-3 m/s; rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.

KARENCA: 21 dan za šećernu repu, 28 dana za suncokret, 45 dana za pšenicu i ječam.

PAKOVANJE: 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!