Kompanija

Napredak

Napredak

Imanje Napredak a.d. iz Stare Pazove koje pored proizvodnje ratarskih kultura na oko 3.700 ha poseduje i modernu farmu za tov svinja Petrović salaš gde se godišnje proizvede 42.000 tovljenika. Tu se takođe nalazi i Nukleus farma za proizvodnju priplodnih nazimica F1 generacije po čuvenoj svetskoj DanBred tehnologiji, gde se pažljivim ukrštanjem dobijaju kvalitetni prasići koji su otporni na bolesti, veoma plodni i optimalnog odnosa mesnatosti i masti. Na ovom imanju se takođe nalazi i izuzetno moderan Centar za veštačko osemenjavanje životinja, sa 75 nerastova DanBred genetike.

Na imanju Napredak u Staroj Pazovi, posluje svinjska farma organizovana po najsavremenijim svetskim standardima u kojoj je u toku uvođenje standarda GLOBAL GAP/ LIVESTOCK BASE kojim će biti potvrđen kvalitet svinjskog mesa koje dolazi sa ove farme. Po rezultatima koje postiže već na samom početku, farma Napretka meri se sa 10 najboljih farmi u Danskoj, zemlji koja je lider u oblasti svinjarstva.
 
Na pomenutoj farmi utrošak hrane je daleko manji nego u tradicionalnoj proizvodnji, povećana je mesnatost tovljenika, dobija se krajnji proizvod visokog kvaliteta koji nema problem sa cenom ni sa plasmanom na tržište. Ovo je primer kako i u stočarstvu Srbije mogu biti zadovoljni svi: uzgajivači rentabilnošću svoje proizvodnje, a krajnji korisnici kvalitetom I korektnom cenom proizvoda koje kupuju!
 
Baza za uspešnu i profitabilnu proizvodnju svinja na farmi u okviru Napredak a.d. u Staroj Pazovi čini Nukleus sa 400 GGP-GP krmača visokog genetskog potencijala, poznate danske firme DanBred International kao i Centar za Veštačko osemenjavanje sa 75 vrhunskih nerastova. Projektovani kapacitet farme Nukleus je 400 GGP-GP krmača. Nukleus farma, VO Centar i Farma Napredak su sagrađene tako da su prototip farme kakve će se graditi u budućnosti. Prostor je dizajniran tako da uz dobar menadžment i vrhunsku genetiku omogućava maksimalne rezultate u proizvodnji. Maksimalno su ispoštovani i standardi vezani za zaštitu životne sredine kao i standardi koji se odnose na držanje životinja. Sve ovo saglasno je propisima EU iz ovih oblasti. U cilju što manje upotrebe lekova i održavanja zavidnog zdravstvenog stanja svih životinja na farmi, sprovode se visoko higijenske biosigurnosne mere koje se dele na spoljašnje i unutrašnje i podrazumevaju sledeće:
 
Bio security - spoljni
 
 • Odvojenost farme od spoljne sredine
 • Zaštita farme od glodara
 • Zaštitni pojas od šljunka oko objekta
 • Pacolovke
 • Rešetke na prozorima
 
Pravila za ulazak u objekte

 • Presvlačenje
 • Tuširanje
 • Odeća i obuća namenjena isključivo za farmu
 • Zabrana kontakata zaposlenih sa svinjama van farme
 
Biosecurity - unutrašnji
 
 • Proizvodnja je organizovana po principu "All in All Out"
 • Pranje sekcija
 • Dezinfekcija sekcija
 • Sprovođenje mera DDD-a
 • Pranje obuće između sekcija
 • Dezobarijere između sekcija
 
Dijagram 1: Plan farme Napredak
 
Pristupalište
 
 • Kapacitet – 530 mesta
 • Individualni smeštaj
 • Kontrolisani klimat
 • Programirana ishrana (suva)
 • “Weekly management”
 • Rešetkasti pod
 • Posebne prostorije za prijem i karantin novih nazimica sa Nukleus farme
 
U pristupilištu se obavlja i veštačko osemenjavanje.
 
Čekalište
 
 • Kapacitet – 550 mesta
 • Individualni smeštaj sa mogudnošću slobodnog kretanja
 • Kontrolisani klimat
 • Programirana ishrana (suva)
 • “Weekly management”
 • Rešetkasti pod
 
Prasilište
 
 • Kapacitet – 340 mesta
 • Boksevi sa uklještenjem, grejnom pločom i grejalicom
 • Kontrolisani klimat
 • Programirana ishrana (suva)
 • Rešetkasti pod
 
ODGOJ
 
TOV
 • Kapacitet – 936 bokseva dimenzija 2,05 x 4,20 m, ukupno 11.200 tovljenika
 • Kontrolisani klimat
 • Programirana ishrana (tečna)
 • Potpuno rešetkasti pod
 
OPREMA ZA ISHRANU
 
OPREMA ZA IZĐUBRAVANJE
 
Na farmi svinja na Napretku su izgrađeni tankovi za stajnjak, tako da je sprečena bilo kakva mogućnost izlivanja otpadnih voda van sistema Time je postignut zadovoljavajući nivo zaštite lokalnih vodotokova od zagađenja, ne samo u odnosu na nacionalnu, već i na regulativu EU u ovoj oblasti. Tečni stajnjak sa farme, preko sistema kanala za izđubravanje i pred tankova sakupljaju se u tankove. Tokom skladištenja, vrši se tzv „nega“ tečnih stajnjaka, koja podrazumeva aeraciju – mešanje, čime se ubrzava proces pretvaranja organske materije iz tečnih stajnjaka u neorgansku.
 
Na taj način se od tečnih stajnjaka koje su veliki problem u stočarskoj proizvodnji, dobija organsko đubrivo sa mogućnošću primene u ratarstvu uz smanjenje korišćenja neorganskih đubriva. Uz odgovarajuće rasturače moguća je primena organskog đubriva na njivama pre setve ili u određenim fazama rasta useva.
 
Deo sredstava za izgradnju i nabavku opreme za ovaj sistem je obezbeđen od strane Svetske Banke, a preko DREPR projekta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 
GREJANJE
 
Na komercijalnoj farmi svinja Napredak u Staroj Pazovi u funkciji je postrojenje za iskorišćavanje bio mase, ostataka ratarske proizvodnje, kao energenta. Bez obzira što se ovaj način dobijanje energije zasniva na sagorevanju bio mase, smatra se da je oslobođena količina CO2 manja od količine tog gasa koje su biljke absorbovale u vegetacionom periodu. To je glavni razlog što se ovaj proces smatra ekološki prihvatljivim i preporučljivim, a u finansijskom smislu vrlo rentabilnim u uslovima intenzivne ratarske proizvodnje.