Trgovina i distribucija

TBM

PROIZVOĐAČ: Sharda Cropchem

FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA: tribenuron-metil 750 g/l

PRIMENA: TBM 75 WG je selektivni tanslokacioni folijarni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron-metil).

  • U usevu pšenice se primenjuje od faze 3 lista pa do pojave drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale), a korovi do faze 6 listova u količini primene od:
    •15 g/ha (0,15 g na 100 m2) + okvašivača izodecil alkohol etoksilat 900 g/l (u koncentraciji 0,1 %) kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista, u uslovima toplog i vlažnog vremena;
    • 20 g/ha (0,25 g na 100 m2) + okvašivača izodecil alkohol etoksilat 900 g/l (u koncentraciji 0,1 %) kada su korovi u fazi 4-6 listova, u uslovima hladnijeg i suvog vremena (uslovi manje povoljni za delovanje herbicida);
    • 25 g/ha (0,25 g na 100 m2) + okvašivača izodecil alkohol etoksilat 900 g/l (u koncentraciji 0,1 %) za suzbijanje palamide, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 razvijenih listova.
  • U usevu suncokreta (tolerantan na tribenuron-metil) se primenjuje u količini od 30 g/ha (0,30 g na 100 m2) + okvašivača izodecil alkohol etoksilat 900 g/l (u koncentraciji 0,1 %), posle nicanja useva kada suncokret ima 2-8 listova (faze 12-18 BBCH –skale), a korovi u fazi 2-4 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom, u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA: 

U usevu pšenice:
Dobro suzbija: prstenak poljski (Anthemis arvensis), smrduša obična (Bifora radians), tarčužak obični (Capsella bursapastoris), žavornjak obični (Consolida regalis), mrkva divlja (Daucus carota), njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), kamilica divlja (Matricaria inodora), bulka obična (Papaver rhoeas), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media) i poljska ljubica (Viola arvensis);
Zadovoljavajuće suzbija: dvornik ptičji (Polygonum aviculare);
Slabo suzbija: poponac njivski (Convolvulus arvensis), broćika lepuša (Galium aparine) i čestoslavica pršljenasta (Veronica hederifolia).
U odnosu na palamidu njivsku (Cirsium arvense): dobro suzbija u količinu primene 25 g/ha; zadovoljavajuće suzbija u količinu primene 20 g/ha; slabo suzbija u količinu primene 15 g/ha.
U usevu suncokreta (tolerantan na tribenuron- metil):
Dobro suzbija: štir obični (Amaranthus retroflexus), pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i boca obična (Xanthium strumarium);
Slabo suzbija: poponac njivski (Convolvulus arvensis) i dvornik veliki (Polygonum lapathifolium).

MEHANIZAM DELOVANJA: TBM 75 WG je herbicid iz grupe sulfoniluree. Apsorbuje se folijarno i korenom i translocira po svim delovima biljke. Inhibitor biosinteze esencijalnih kiselina, ALS inhibitor (inhibicija acetolaktat sinteze). Herbicidi iz ove grupe na bazi tribenuron-metil prema HRAC listi svrstani su u B grupu rezistentnosti.

NAPOMENE:

Mešanje sa ostalim pesticidima:
TBM 75 WG u usevu pšenice se može mešati (kompatibilnost) sa preparatima na bazi 2,4-D i fluroksipira. Ne preporučuje se mešanje sa drugim formulacijama bez prethodne provere kompatibilnosti.
Plodored:
Nema ograničenja u normalnom plodoredu. Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati usevi bez ograničenja.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 30g

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!