Primarna proizvodnja
KONTAKT

Stočarstvo

Stočarska proizvodnja je predstavljena kroz tov svinja na 5 farmi sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od preko 105 000 komada svinja. Najveći deo ove stočne proizvodnje završi u domaćim maloprodajnim lancima, dok se deo i izvozi na tržišta EU. Na 2 farme u okviru Delta Agrar-a proizvodi se i skoro 6 000 000 litara mleka, kao i preko 700 tona ribe, pretežno šarana na imanju Jedinstvo u Apatinu.

Proizvodnja svinja

U okviru Delta Agrara, proizvodnja svinja se odvija na 5 farmi:


Baza za uspešnu i profitabilnu proizvodnju svinja čini Nukleus i multiplikaciona farma u Staroj Pazovi sa GGP-GP krmačama visokog genetskog potencijala, poznate firme Danbred International kao i Centar za V.O. sa 75 vrhunskih nerastova. Projektovani kapacitet farme Nukleus je 400 GGP-GP krmača. Nukleus farma, VO Centar i Farma Napredak su sagradjene tako da su prototip farme kakve će se graditi u budućnosti. Prostor je dizajniran tako da uz dobar menadžment i vrhunsku genetiku omogućava maksimalne rezultate u proizvodnji. Maksimalno su ispoštovani i standardi vezani za zaštitu životne sredine kao standardi koji se odnose na držanje životinja.Sve ovo saglasno je propisima EU iz ovih oblasti.

Ove dve farme su osnov za proizvodnju svinja na farmama pod kontrolom Delta Agrara, a cilj je postići najbolje proizvodne rezultate, kao i godišnja proizvodnja 150.000 tovljenika sa visokim procentom mesa namenjenih tržištu.

Proizvodnja mleka

Farme muznih krava:

  • Farma Topola

Trenutno na farmi ima 377 muznih krava i 735 kom. priplodnih grla različitih kategorija (priplodne junice i ženska telad). Godišnji plan proizvodnje je 3.000.000 lit. mleka. Rasni sastav HF-crni Holštajn.

  • Farma Napredak Stara Pazova

Na ovoj farmi je instalirano savremeno De Laval-ovo izmuzište koje odgovara standardima EU. Oprema podrazumeva kompjuterski sistem za praćenje i kontrolu zdravstvenog stanja životinja. Kapacitet izuzišta je 64 mesta za mužu, a muža traje 8 minuta pokravi.

Trenutno na farmi ima 334 muznih krava i 302 kom. priplodnih grla različitih kategorija ( priplodne junice i ženska telad) Godišnji plan proizvodnje je 3.000.000 lit. mleka. Rasni sastav HF- crni Holštajn.