Primarna proizvodnja
KONTAKT

Stočarstvo

Stočarska proizvodnja je predstavljena kroz tov svinja na 5 farmi sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od preko 105 000 komada svinja. Godišnji tov 5000 komada junadi predstavlja najveću organizovanu proizvodnju tog tipa u našoj zemlji. Najveći deo ove stočne proizvodnje završi u domaćim maloprodajnim lancima, dok se deo i izvozi na tržišta EU. Na 2 farme u okviru Delta Agrar-a proizvodi se i skoro 6 000 000 litara mleka, kao i preko 700 tona ribe, pretežno šarana na imanju Jedinstvo u Apatinu.

Proizvodnja svinja

U okviru Delta Agrara, proizvodnja svinja se odvija na 5 farmi:


Baza za uspešnu i profitabilnu proizvodnju svinja čini Nukleus i multiplikaciona farma u Staroj Pazovi sa GGP-GP krmačama visokog genetskog potencijala, poznate firme Danbred International kao i Centar za V.O. sa 75 vrhunskih nerastova. Projektovani kapacitet farme Nukleus je 400 GGP-GP krmača. Nukleus farma, VO Centar i Farma Napredak su sagradjene tako da su prototip farme kakve će se graditi u budućnosti. Prostor je dizajniran tako da uz dobar menadžment i vrhunsku genetiku omogućava maksimalne rezultate u proizvodnji. Maksimalno su ispoštovani i standardi vezani za zaštitu životne sredine kao standardi koji se odnose na držanje životinja.Sve ovo saglasno je propisima EU iz ovih oblasti.

Ove dve farme su osnov za proizvodnju svinja na farmama pod kontrolom Delta Agrara, a cilj je postići najbolje proizvodne rezultate, kao i godišnja proizvodnja 150.000 tovljenika sa visokim procentom mesa namenjenih tržištu.

Tov junadi

Godišnji tov 5.000 komada junadi predstavlja najveću organizovanu proizvodnju tog tipa u Srbiji. Sve farme su napravljene u skladu sa vetrinarskim propisima i ispunjavaju sve zakonski propisane norme, što je omogućeno visoko stručnim kadrom koji organizuje proizvodnju.

Farme za tov junadi:

  • Delta farma Zaječar

Farma na izuzetnoj lokaciji, na putu Zaječar- Negotin. Proizvodnja se odvija na dve farme, farma Vražogrnac gde se odvija prva faza tova, tove se telad do cca 200-230 kgr. farma Alapin gde se odvija druga faza tova, tov do finalne težine od cca 480-500 kgr. Rasni sastav junadi u tovu domaće šareno u tipu simentalca. Kapacitet je 4000 kom. junadi u turnusu, odnosno godišnji obim proizvodnje je cca 5000 kom utovljene junadi.

  • Farma Čelarevo

Posluje u sklopu AD Podunavlje Čelarevo, Proizvodni kapacitet farme je 1000 junadi u turnusu, odnosno godišnji obim proizvodnje je cca 1200 kom. utovljene junadi. Rasni sastav domaće šareno u tipu simentalca.

  • Farma Apatin

Posluje u sklopu AD Jedinstvo Apatin. Proizvodni kapacitet farme je 500 kom junadi mu turnusu, odnosno godišnji obim proizvodnje je cca 600kom. utovljene junadi. Rasni sastav domaće šareno u tipu simentalca.

Proizvodnja mleka

Farme muznih krava:

  • Farma Topola

Trenutno na farmi ima 377 muznih krava i 735 kom. priplodnih grla različitih kategorija (priplodne junice i ženska telad). Godišnji plan proizvodnje je 3.000.000 lit. mleka. Rasni sastav HF-crni Holštajn.

  • Farma Napredak Stara Pazova

Na ovoj farmi je instalirano savremeno De Laval-ovo izmuzište koje odgovara standardima EU. Oprema podrazumeva kompjuterski sistem za praćenje i kontrolu zdravstvenog stanja životinja. Kapacitet izuzišta je 64 mesta za mužu, a muža traje 8 minuta pokravi.

Trenutno na farmi ima 334 muznih krava i 302 kom. priplodnih grla različitih kategorija ( priplodne junice i ženska telad) Godišnji plan proizvodnje je 3.000.000 lit. mleka. Rasni sastav HF- crni Holštajn.