Trgovina i distribucija

METTO

PROIZVOĐAČ: JSAL

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA: mezotrion 480 g/l

PRIMENA: METTO je selektivni, translokacioni herbicid koji se primenjuje u usevu kukuruza radi suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova i nekih travnih korova.

Primenjuje posle nicanja useva kukuruza, kada je kukuruz u fazi od 2-8 listova (faze 11-18 BBCH-skale) a korovi u fazi 2-8 listova.

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha ( 2-4 l/100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta u toku vegetacije.

SPEKTAR DELOVANJA: 

  • Primenjen u količini od 0,15 l/ha uz dodatak 0,5% okvašivača Magis dobro suzbija sledeće korovske vrste: obični taržučak (Capsella bursa-pastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), hibridna pepeljuga (Chenopodium hybridum), njivska palamida (Cirsium arvense), obična tatula (Datura Stramonium), obična pomoćnica (Solanum nigrum), poljska gorušica (Sinapsis arvensis), obična boca (Xanthium strumarium).
  • Primenjen u količini od 0,25 l/ha uz dodatak 0,5% okvašivača Magis dobro suzbija sledeće korovske vrste: obični štir (Amaranthus retroflexus), bljutavi štir (Amaranthus blitoides), obični taržučak (Capsella bursapastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), hibridna pepeljuga (Chenopodium hybridum), njivska palamida (Cirsium arvense), obična tatula (Datura Stramonium), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), obična pomoćnica (Solanum nigrum), poljska gorušica (Sinapsis arvensis), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obična mišjakinja (Stellaria media), obična boca (Xanthium strumarium).
    Zadovoljavajuće suzbija: jednogodišnje širkokolisne korove kao što je: vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus).
    Slabo suzbija: jednogodišnje širokolisne korove kao što je: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) i jednogodišnje uskolisne korove kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli) i muhar sivi (Setaria glauca).

NAPOMENE: 

Mešanje sa ostalim pesticidima:

Preparat METTO može da se meša sa preparatima na bazi nikosulfurona, rimsulfurona, S-metolahlora, terbutilazona.
Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere.

Plodored:

Usevi koji se mogu sejati u normalnom plodoredu (posle primene pesticida):
U jesen iste godine strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje.
U proleće naredne godine, na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir.
Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.

KARENCA: 

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!